Õppekorralduse alused


 Täienduskoolituse õppekorralduse alused

  1. Üldsätted

1.1 Kurvits Studio OÜ (registrikood 12908615) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2 Kurvits Studio OÜ korraldab veebipõhiseid täienduskoolitusi üldhariduskoolide õpetajatele ning kõrgkoolide õppejõududele (edaspidi Õppija).

1.3 Õppetöö toimub Kurvits Studio OÜ poolt loodud veebipõhisel platvormil.

1.4 Koolituspäevad ja õppetöö täpsem graafik lepitakse kokku iga Õppijaga e-posti teel.

1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad individuaalõppe vormis.

1.6 Koolituse korralduse, õppekavade ja koolituse läbiviija vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega saab tutvuda kodulehel www.kurvitstudio.com või pärida e-posti kaudu (marina.kurvits@gmail.com)

1.9 Õppetöö toimub vene keeles (õppematerjalid on venekeelsed), kuid koolitajaga on võimalik suhelda/teha koostööd nii eesti kui ka inglise keeles.

1.10 Kurvits Studio OÜ asjaajamiskeel on eesti keel.

 

  1. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1 Kurvits Studio OÜ kogub täienduskoolitusest osaleja kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

 

  1. Koolitusele registreerumine

3.1  Õppija saab registreeruda veebipõhisele koolitusele e-posti teel (marina.kurvits@gmail.com), telefoni teel (55979193) või vastava vormi kaudu www.kurvitstudio.com kodulehel.

3.2 Õppijal on õigus saada täiendavat infot täienduskoolituse kontkaktisikutelt, kelle kontaktid on Kurvits Studio OÜ kodulehel täienduskoolitusi tutvustavatel sisulehtedel.

3.3 Õppetööst osavõttu kinnitab Õppija e-posti teel.

 

  1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord, koolitusest loobumine

4.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud täienduskoolitusest osalejale väljastatakse tunnistus või tõend.

4.2 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidab Õppija kursuse lõpus veebipõhise ankeetküsimustiku või annab tagasisidet muus vormis.

4.3 Kui Õppijal ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel kokkulepitud koolitusest osa võtta, tuleb Õppijal sellest koheselt teavitada e-posti (marina.kurvits@gmail.com) või telefoni teel (55979193). Sellisel juhul lepitakse kokku uus õppetöö täpne graafik. Kui sobiv aeg ei õnnestu leida, siis vastavat täiendkoolitust ei toimu. Õppija poolt tehtud täiendkoolituse ettemaksu ei tagastata, kui koolitusest loobumisest teatakse vähem kui kaks päeva enne koolituse algust.

4.4 Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse Õppija poolt tasutud ettemaks tagasi. 

4.5 Täienduskoolitusest osaleja arvatakse koolitusest välja sooviavalduse põhjal. Igat juhtumit vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

 

  1. Koolituse eest tasumine

5.1 Täienduskoolituse maksumuse leiab iga veebipõhise koolituse puhul vastavalt koduleheküljelt (www.kurvitstudio.com alalehelt). Vastav tasu tasutakse Õppija poolt enne koolituse algust.

5.2. Koolituse eest on võimalik tasuda ka arve alusel. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

5.3 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

5.4 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Kurvits Studio OÜ juhataja meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

 

  1. Täienduskoolituse osaleja õigused ja kohustused

6.1 Täienduskoolitusest osaleja on isik, kes on kinnitanud osavõttu Kurvits Studio OÜ täienduskoolitusest e-posti teel ning tasunud koolituse maksumuse.

6.2 Täienduskoolituse osalejal on järgmised õigused ja kohustused.

6.2.1 Osaleja õigused:

kursusele õppima asumisel tutvuda vastava Kurvits Studio OÜ täienduskoolituse õppekava õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;

saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus ja kokkulepitud ajal;

lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul täiendkoolituse maksumus Õppijale ei vähene;

saada täienduskoolituse osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente (tunnistus või tõend).

6.2.2 Osaleja kohustused:

täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid;

käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud Kurvits Studio OÜ veebipõhiseid õppevahendeid;

koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest esimesel võimalusel e-posti teel (marina.kurvits@gmail.com).

 

  1. Vaidluste lahendamise kord

7.1 Kurvits Studio OÜ ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7.2 Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada Õppija ainult e-posti teel (marina.kurvits@gmail.com).

7.3 Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mitte hiljem kui 30 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil.

7.4 Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse Kurvits Studio OÜ töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

7.5 Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.