Koolitused


Pakume erinevaid sisekoolitusi asutustele. Mõningate koolituste lühikirjeldused on toodud allpool. Täpse õppekava saame koostada pärast tutvumist teie asutuse eesmärkide ja väljakutsetega. Sageli kohtume asutuse juhtkonnaga ja/või õpetajatega enne koolise algust, et selgitada välja konkreetse asutuse vajadused ning just nendest me lähtumegi õppekava koostamisel.
Märksõnad, mis iseloomustavad meie koolitusi:

 • kasutame suurel hulgal näiteid, mis läbinud koolikatsetused;
 • me ei jää ainult teooria tasemele;
 • oleme ise rollimudeliteks, so mudeldame neid teadmisi ja oskusi, mida õpetame;
 • probleemipõhine lähenemine;
 • paindlikkus;
 • õppijakeskne lähenemine;
 • koostöö ja üksteiselt õppimine;
 • tulemuslik digiõpe.

Koolituse tellimine

Teemad koolituse läbiviimiseks

Valige, mis teemal sooviksite koolitust tellida:

 • Motivatsioon. Milline keskkond soodustab huvi ja õpimotivatsioon säilitamist?
 • Kaasatus. Kuidas kaasata õppijat õppeprotsessi?
 • Hindamine. Mis on edasiviiv ja toetav tagasiside?
 • Õpistsenaariumid. Kuidas korraldada õppetööd erinevate stenaariumite kaudu: probleemipõhine õpe, ümberpööratud klassiruum, station rotation, uurimuslik õpe)?

Valige ka sobiva vormi koolitamiseks: loeng, workshop, kursus või mentorlus.

Loeng või ettekanne

Kohtume kollektiiviga kas koolis või online-keskkonnas eesmärgiga teha ettekanne valitud teemal.  Tavaliselt selline ettekanne võtab aega 1 – 2 akadeemilist tundi. Töö ajal võime kasutada sellised meetodid nagu arutelu, ajurünnak, küsimuste esitamine. Õpitulemus – osalejate teadlikkus valitud teema kohta.

Meistriklassi läbiviimine

 

Kursuse korraldamine

 

Mentorprogrammi käivitamine