Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1 Kurvits Studio OÜ (registrikood 12908615) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2 Kurvits Studio OÜ korraldab organisatsioonisiseseid täienduskoolitusi üldhariduskoolide õpetajate ning kõrgkoolide õppejõudude kollektiividele (edaspidi Asutus).
1.3 Õppetöö toimub täiendkoolituse tellinud Asutuses või selle poolt valitud asukohas.
1.4 Koolituspäevad ja õppetöö graafik lepitakse Asutusega kokku kirjalikul teel.

1.5 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5 Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.6 Koolituse korralduse, õppekavade ja koolituse läbiviija vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega saab tutvuda kodulehel www.kurvitstudio.com või pärida e-posti kaudu (marina.kurvits@gmail.com)

1.9 Õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.

1.10 Kurvits Studio OÜ asjaajamiskeel on eesti keel.

 

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1 Kurvits Studio OÜ kogub täienduskoolitusest osaleja kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

 

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1 Asutuse terve kollektiivi või selle osa registreerib koolitusele selle Asutuse juhtkonna liige. Registreeruda saab e-posti teel (marina.kurvits@gmail.com) või telefoni teel (55979193).
3.2 Asutuse juhtkonna liikmel on õigus saada täiendavat infot täienduskoolituse kontkaktisikutelt, kelle kontaktid on Kurvits Studio OÜ kodulehel täienduskoolitusi tutvustavatel sisulehtedel.

3.3 Koolituse alustamiseks koostatakse enne täiendkoolituse algust täienduskoolitusest osalejate nimekiri. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

 

4. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord, koolitusest loobumine

4.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud täienduskoolitusest osalejale väljastatakse tunnistus või tõend.
4.2 Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusest osalejad kursuse lõpus veebipõhise

ankeetküsimustiku või annavad tagasisidet muus vormis.

4.3 Kui Asutuse kollektiivil ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel kokkulepitud koolitusest osa võtta, tuleb Asutuse juhtkonna liikmel sellest koheselt teavitada e-posti (marina.kurvits@gmail.com) või telefoni teel (55979193). Sellisel juhul lepitakse kokku uus koolituse läbiviimise aeg. Kui sobiv aeg ei õnnestu leida, siis vastavat täiendkoolitust ei toimu. Asutuse poolt tehtud täiendkoolituse ettemaksu ei tagastata, kui koolitusest loobumisest teatakse vähem kui kolm päeva enne koolituse algust.

4.4 Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse Asutuse poolt tasutud ettemaks tagasi. 

4.5 Täienduskoolitusest osaleja arvatakse koolitusest välja sooviavalduse põhjal. Igat juhtumit vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

 

5. Koolituse eest tasumine

5.1 Täienduskoolituse maksumuse lepitakse kokku e-posti teel Asutuse juhtkonna liikmega enne koolituse algust. Kui koolituse jooksul väheneb õppijate arv, siis koolituse maksumus ei muutu.

5.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel pärast koolituse lõppu. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

5.3 Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe. Soovi korral võib Asutus tasuda koolituse ettemaksu.

5.4 Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Kurvits Studio OÜ juhataja meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

 

6. Täienduskoolituse osaleja õigused ja kohustused

6.1 Täienduskoolitusest osaleja on isik, kes on kinnitanud osavõttu Kurvits Studio OÜ täienduskoolitusest oma allkirjaga registreerimislehel.

6.2 Täienduskoolituse osalejal on järgmised õigused ja kohustused.

6.2.1 Osaleja õigused:

kursusele õppima asumisel tutvuda vastava Kurvits Studio OÜ täienduskoolituse õppekava õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal;
lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul täiendkoolituse maksumus Asutusele ei vähene;
saada täienduskoolituse osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente (tunnistus või tõend).

6.2.2 Osaleja kohustused:

täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid;
käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud Kurvits Studio OÜ õppevahendeid;
koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest esimesel võimalusel enda Asutuse juhtkonna liikmele ning e-posti teel (marina.kurvits@gmail.com).

 

7. Vaidluste lahendamise kord

7.1 Kurvits Studio OÜ ja vastava Asutuse vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

7.2 Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada Asutuse juhtkonna liige ainult e-posti teel (marina.kurvits@gmail.com).

7.3 Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mitte hiljem kui 30 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil.

7.4 Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse Kurvits Studio OÜ töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

7.5 Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.